Stapsteen

Paneel stapsteen

De afgelopen eeuwen is het landschap sterk veranderd. Bebouwing, wegen en landbouw nemen steeds meer ruimte in. Natuurgebieden zijn kleiner geworden en opgedeeld door wegen. Door grote afstanden en drukke wegen is het voor planten en dieren steeds moeilijker om zich tussen deze gebieden te verplaatsen. Voor een gezonde, sterke natuur is deze uitwisseling juist heel belangrijk. Dit nieuwe broekbos kan als stapsteen deze natuurgebieden weer met elkaar verbinden.

Hieronder vind je meer informatie over stapstenen en hun verbindende functie.

Nationaal Natuurnetwerk
De groene snelweg van Nederland

De versnippering van de Nederlandse natuur is dus een probleem voor de verspreiding van soorten. De kans dat onderweg van A naar B een soort een obstakel tegenkomt waardoor deze niet verder komt is heel groot. 

Om de resterende natuur(gebieden) in Nederland weer met elkaar in verbinding te brengen is in 1990 de Ecolgische Hoofdstructuur (EHS), tegenwoordig het Nationaal Natuurnetwerk (NNN), geïntroduceerd. Met de inrichting van dit netwerk is het de bedoeling dat de relatief grote afstanden worden verkleind en dat andere obstakels als wegen veilig kunnen worden overgestoken.

Stapstenen
Veilig naar de overkant

Binnen het Nationaal Natuurwerk worden op verschillende manieren gebieden weer met elkaar verbonden. Dit gebeurt door tussen bestaande natuurgebieden kleine stukjes natuur in te richten die als stapstenen werken en zo de afstanden tussen de natuurgebieden kleiner maken. Ook kunnen met name dieren op deze plekken een veilig onderkomen vinden. 

Het nieuwe broekbos langs de Drait (Drachten) kan over enige tijd als een stapsteen gaan dienen tussen de Alde Feanen en Van Oordt's Mersken of het Wijnjeterperschar.

Friese woudenlandschap
Broekbos als stapsteen

Als je naar de bodemkaart van Nederland kijkt, is aan de westkant van Drachten een smalle strook 'beekeerdgronden' te vinden. Beekeerdgronden zijn ontstaan door ontginning van elzenbroekbos. Op deze locatie zijn dit waarschijnlijk elzensingels geweest, kenmerkend voor het Friese woudenlandschap. Deze singels ontstonden langs oude ontginningssloten. Waar al het veen was weggehaald (ontgonnen), kwam een zandgrond tevoorschijn waarop elzen begonnen te groeien. Daarom is ook nu gekozen voor de ontwikkeling van een nieuw broekbos. Dit nieuwe broekbos is daarmee een stapsteen tussen verschillende veengebieden rond Drachten.