Macrofauna analyse

Voor de analyse van macrofauna zijn doorgaans niet de microscopen nodig die bij fyto- en/of zoöplanktonanalyse gebruikt worden, omdat de organismen doorgaans groter zijn. Een enkele keer is een microscoop nodig, omdat sommige individuen geprepareerd moeten worden. Doorgaans volstaat echter een analyse met behulp van een professionele binoculair. Normaliter wordt zowel de bemonstering als de analyse door Bureau Biota verzorgd, maar u kunt ook (al dan niet geconserveerde) monsters aanleveren. Aangeleverde monsters dienen altijd te worden vergezeld van een correcte monsterlijst, die bovendien ook digitaal nagestuurd dient te worden. Bij ontvangst van de monsters controleren we de levering met de monsterlijst en checken we de status van de conservering. Eventuele onvolkomenheden worden direct teruggekoppeld. De wijze van (bemonsteren en) analyseren wordt vooraf met onze klanten afgestemd. Het analyseren van levende monsters vergt directe actie van Bureau Biota. Daarom is het van belang, indien mogelijk, tijdig aan te geven wanneer u levende monster aan wilt leveren. Deze monsters dienen we immers direct te verwerken. Houdt u bij korte termijn planning rekening met een spoedtoeslag. Naast het bepalen van de soortensamenstelling en de abundantie kan Bureau Biota ook zorgen voor gegevens omtrent de waterkwaliteit, afgelezen aan de preferenties van de aangetroffen soorten.

Bureau Biota is hier op verschillende manieren mee bezig:

  • Inventarisatie van macrofauna in broekbossen, op zoek naar nieuwe soorten (bemonstering en analyse)

  • Analyse (determinatie) van aangeleverde monsters van verschillende opdrachtgevers

  • Onderzoek naar de effecten van bekrijting op macrofauna in diverse watersystemen (bemonstering en analyse)

  • Gericht onderzoek naar de potenties van gebieden voor de aanwezigheid van specifieke, beschermde soorten zoals de gestreepte waterroofkever, zeggekorfslak en de platte schijfhoren (bemonstering en analyse)

Wilt u meer over het bovenstaande weten? Bel of mail ons gerust.
info@bureaubiota.com | 06 24 62 03 14