Wie zijn wij?

Bureau Biota heeft een brede ecologische basis, waardoor projecten van plankton tot grotere zoogdieren en planten kunnen worden uitgevoerd. Bureau Biota wil zich binnen dit brede ecologische vlak vooral richten op onderzoek en educatie.

In de richting van het onderzoek willen wij vooral insteken op onderzoek dat de praktische kant van natuurbeheer kan ondersteunen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan hoe specifiek beheer in bepaalde ecosystemen van invloed kan zijn op biodiversiteit of het voortbestaan van verschillende soorten. Via de educatieve kant van ons bedrijf willen we natuurinformatie beter toegankelijk maken voor jong en oud en daarmee mensen enthousiasmeren voor hun groene omgeving. Hiervoor bieden wij momenteel de mogelijkheid aan om natuurinformatietafels of -panelen te ontwikkelen. Daarnaast begeleiden wij ook studenten bij stages en onderzoeksprojecten van vervolgopleidingen. Wij zijn ook in de gelegenheid om lezingen, cursussen of excursies te geven. In de toekomst willen wij ook lespakketten gaan ontwikkelen voor zowel basis- als middelbaar onderwijs.  

Ons team

Bureau Biota Christophe Brochard

Christophe Brochard
Directie
06 25 29 60 88 | c.brochard@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m vr

Christophe heeft meer dan 15 jaar ervaring in het ecologisch onderzoek. Hij heeft kennis over een groot aantal soortgroepen, van microscopie tot zoogdieren. Al van jongs af aan vond hij het een uitdaging om alle organismen op naam te kunnen brengen. Hij heeft veel ervaring met inventarisatie- en monitoringsprojecten, niet in de laatste plaats in het kader van de natuurwetgeving. De laatste jaren zet Christophe zijn kennis ook in bij het schrijven van natuurboeken. Hij is mede-auteur van de fotogids Larvenhuidjes van Libellen en de Fotogids larven van Libellen, beiden uitgegeven door de KNNV Uitgeverij. Daarnaast is Christophe actief als natuur­fotograaf. Zijn beelden verschijnen in vele boeken en tijdschriften. Binnen Bureau Biota doet hij veel aan projectwerving en klantencontact en voert veel van de veldwerkzaamheden uit.

Bureau Biota Gabi Milder

Gabi Milder-Mulderij
Directie
06 24 62 03 14 | g.milder@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m vr

Gabi heeft inmiddels ruim 15 jaar ervaring in de ecologie. Ze promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp Chemical Warfare in Freshwater, een onderzoek naar de chemische invloed van waterplanten op de groei van algen, een proces dat allelopatie wordt genoemd. Hierover publiceerde ze verschil­lende artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast heeft ze in twee Deense meren nabij Silkeborg de winterdynamiek in het voedselweb onderzocht en voor de Universiteit van Kopenhagen werd de life-history van watervlooien onder invloed van pesticiden en toxines van blauwalgen onderzocht. De laatste jaren houdt ze zich voornamelijk bezig met monitoringen en inventarisaties in Nederland. Verder is ze voor de KNNV, afdeling Zwolle, actief lid van de natuurbeschermingscommissie en neemt ze deel aan het Zwols Natuurplatform, een overkoepelend orgaan van Zwolse groene organisaties die waken over de natuur in Zwolle en daarvoor structureel overleg hebben met de gemeente Zwolle. Binnen Bureau Biota is Gabi verantwoordelijk voor de financiële administratie en het personeels- en projectmanagement. Daarnaast schrijft ze veel offertes en onderzoeksplannen en werkt ze aan de analyse en rapportage van onderzoeksgegevens.

Bureau Biota Rink Wiggers

Rink Wiggers
Projectleider ecologie
06 12 85 25 59 | r.wiggers@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m vr

Rink heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen de aquatische ecologie, met als specialisatie macrofauna. Hij heeft zowel voor onderzoeksinstituten als voor een adviesbureau gewerkt, waardoor hij een breed beeld heeft gekregen van het macrofauna werkveld en de toepasbaarheid van deze groep in de beoordeling van de kwaliteit van oppervlaktewateren. Hij is onder meer betrokken geweest bij beekherstelprojecten, inventarisaties van verschillende watertypen en autecologisch onderzoek. Hij heeft ruime ervaring met het bemonsteren, analyseren, rapporteren en presenteren van macrofaunaonderzoek. Door de grote diversiteit aan monsters die Rink de afgelopen jaren determineerde heeft hij een brede soortenkennis ontwikkeld. De watermijten als soortgroep binnen de macrofauna intrigeert hem zeer. Hiervoor gaat hij ook regelmatig buiten werktijden op pad om interessante biotopen te bezoeken en die te inventariseren. Sinds mei 2015 is Rink in dienst bij Bureau Biota. Binnen het bedrijf is Rink verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van alle macrofauna-gerelateerde onderzoeken die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.

Bureau Biota Saskia de Vries

Saskia de Vries
Medewerker ecologie en educatie
06 27 26 41 57 | s.devries@bureaubiota.com
werkdagen: do t/m vr

Saskia heeft Milieukunde gestudeert aan het Van Hall Instituut te Leeuwarden. Met name de ecologische vakken werden met veel enthousiasme gevolgd. Tijdens haar studie zat ze ook in de redactie van de studievereniging Hallieu. Tijdens een stage voor deze opleiding werkte ze mee aan een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) naar de energiekosten van broedende koolmezen, waardoor haar interesse voor onderzoek werd gewekt. Na de opleiding in Leeuwarden is zij ecologie gaan studeren aan de RuG. Tijdens de masterfase werden verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van zaadverspreiding, dynamiek in plantengemeenschappen en effect van klimaatverandering op vogels. Na haar studie werkte ze bij diverse adviesbureaus, waar ze vooral de laatste jaren veel ervaring heeft opgedaan met ArcGIS. Om ook haar interesse voor natuureducatie gestalte te geven volgde Saskia een lerarenopleiding. In 2014 heeft zij haar eerstegraads onderwijsbevoegdheid gehaald en geeft zij ook les op middelbare scholen.

Nynke Sijtsma
Medewerker ecologie
06 46 09 18 27 | n.sijtsma@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m wo en vr

Nynke heeft van haar hobby haar werk kunnen maken, dat maakt haar een enthousiast en gedreven ecoloog. In 2019 is ze afgestudeerd als wildlifemanager aan de Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden. Tijdens haar studie is haar interesse voor bestuivers gegroeid. Ze is dan ook afgestudeerd op onderzoek naar de mogelijke concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. Na haar studie heeft ze zich beziggehouden met vleermuisonderzoek en biodiversiteitsmetingen in agrarisch gebied. Ze staat graag in het veld om de flora en fauna in een gebied te ontdekken. Ook zit ze graag achter de microscoop om insecten te determineren. Haar expertise en interesse betreffen insecten (met name bijen, loopkevers, dag- en nachtvlinders), vleermuizen en het onderhouden en verbeteren van de biodiversiteit in relatie tot (agrarisch) natuurbeheer.

Wouter van Looijengoed
Medewerker ecologie
06 43 29 90 70 | w.van.looijengoed@bureaubiota.com
werkdagen: ma, di, do & vr

Wouter is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie Mariene Biologie. Hij is onze zeevaarder die al veel onderzoek heeft gedaan in de Waddenzee, Noordzee en Zeeland. Zijn expertise in dit veld is zoobenthos, de diertjes die op of in de zeebodem leven. Inmiddels is zijn enthousiasme voor het determineren van kleine beestjes uitgebreid met macrofauna van het aquatische milieu. Daarnaast is hij graag buiten en is altijd enthousiast te maken om mee te gaan in het veld, van het monitoren van vleermuizen tot het verzamelen van larvehuidjes van libellen. Bij Bureau Biota wordt hij ingezet als macrofauna analist, veldwerker voor verschillende projecten met de nadruk op vleermuizen en is hij betrokken met data analyse en het schrijven van rapportages.

Cindy de Jonge - Stegink
Medewerker ecologie
06 41 24 49 86 | c.dejonge@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m vr

Cindy is qua ecologie misschien de vreemde eend in de bijt. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de psychiatrische zorg, gooide ze het roer om en liet zich omscholen tot (ecologisch) vakbekwaam hovenier. De stap van het creëren en beschermen van stads- en speelnatuur naar de natuur buiten de stad was niet groot. Al van kinds af aan voelde ze de aantrekkingskracht om buiten op ontdekkingstocht te gaan en doormiddel van natuureducatie heeft ze dat vonkje over proberen te dragen aan de jongere en oudere natuurspeurders in spé. Inmiddels is ze verscheidene jaren actief binnen de monitoring van de otter en de bever in Drenthe. De laatste jaren in de rol van regiocoördinator voor het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) voor otter & bever. Daarin komt haar interesse voor diersporen goed van pas. Aan de hand van het actief speuren naar sporen die dieren achterlaten (Tracks & Signs/ Cyber Tracking), probeert ze deze zoveel mogelijk op naam te brengen zonder dat het (vaak schuwe) dier zich daadwerkelijk laat zien.

Binnen Bureau Biota gaat ze zich bezig houden met een aantal zaken rondom de bever in de provincie Groningen en Drenthe. Menselijk handelen zorgde voor het uitsterven van dit dier in Nederland. Na bijna 200 jaar afwezigheid is hij inmiddels succesvol geherintroduceerd. Sindsdien maakt dit bijzondere dier weer deel uit van onze inheemse flora en fauna. Diverse ecosystemen profiteren mee van de aanwezigheid en het succes van de bever. Bescherming van dit dier verdient daarom dan ook prioriteit. Helaas kunnen in de nabijheid van menselijke activiteit conflicten ontstaan onder andere op het gebied van waterveiligheid. In samenwerking met verschillende partijen zal ze zorg gaan dragen voor deze noordelijke deel-populatie bevers. Dit mede door middel van monitoring en educatie om te komen tot een blijvend gezonde verstandshouding tussen mens en dier.