Wie zijn wij?

Bureau Biota heeft een brede ecologische basis, waardoor projecten van plankton tot grotere zoogdieren en planten kunnen worden uitgevoerd. Bureau Biota wil zich binnen dit brede ecologische vlak vooral richten op onderzoek en educatie.

In de richting van het onderzoek willen wij vooral insteken op onderzoek dat de praktische kant van natuurbeheer kan ondersteunen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan hoe specifiek beheer in bepaalde ecosystemen van invloed kan zijn op biodiversiteit of het voortbestaan van verschillende soorten. Via de educatieve kant van ons bedrijf willen we natuurinformatie beter toegankelijk maken voor jong en oud en daarmee mensen enthousiasmeren voor hun groene omgeving. Hiervoor bieden wij momenteel de mogelijkheid aan om natuurinformatietafels of -panelen te ontwikkelen. Daarnaast begeleiden wij ook studenten bij stages en onderzoeksprojecten van vervolgopleidingen. Wij zijn ook in de gelegenheid om lezingen, cursussen of excursies te geven. In de toekomst willen wij ook lespakketten gaan ontwikkelen voor zowel basis- als middelbaar onderwijs.  

Ons team

Bureau Biota Christophe Brochard

Christophe Brochard
Directie
06 25 29 60 88 | c.brochard@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m vr

Christophe heeft meer dan 15 jaar ervaring in het ecologisch onderzoek. Hij heeft kennis over een groot aantal soortgroepen, van microscopie tot zoogdieren. Al van jongs af aan vond hij het een uitdaging om alle organismen op naam te kunnen brengen. Hij heeft veel ervaring met inventarisatie- en monitoringsprojecten, niet in de laatste plaats in het kader van de natuurwetgeving. De laatste jaren zet Christophe zijn kennis ook in bij het schrijven van natuurboeken. Hij is mede-auteur van de fotogids Larvenhuidjes van Libellen en de Fotogids larven van Libellen, beiden uitgegeven door de KNNV Uitgeverij. Daarnaast is Christophe actief als natuur­fotograaf. Zijn beelden verschijnen in vele boeken en tijdschriften. Binnen Bureau Biota doet hij veel aan projectwerving en klantencontact en voert veel van de veldwerkzaamheden uit.

Bureau Biota Gabi Milder

Gabi Milder-Mulderij
Directie
06 24 62 03 14 | g.milder@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m vr

Gabi heeft inmiddels ruim 15 jaar ervaring in de ecologie. Ze promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp Chemical Warfare in Freshwater, een onderzoek naar de chemische invloed van waterplanten op de groei van algen, een proces dat allelopatie wordt genoemd. Hierover publiceerde ze verschil­lende artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast heeft ze in twee Deense meren nabij Silkeborg de winterdynamiek in het voedselweb onderzocht en voor de Universiteit van Kopenhagen werd de life-history van watervlooien onder invloed van pesticiden en toxines van blauwalgen onderzocht. De laatste jaren houdt ze zich voornamelijk bezig met monitoringen en inventarisaties in Nederland. Verder is ze voor de KNNV, afdeling Zwolle, actief lid van de natuurbeschermingscommissie en neemt ze deel aan het Zwols Natuurplatform, een overkoepelend orgaan van Zwolse groene organisaties die waken over de natuur in Zwolle en daarvoor structureel overleg hebben met de gemeente Zwolle. Binnen Bureau Biota is Gabi verantwoordelijk voor de financiële administratie en het personeels- en projectmanagement. Daarnaast schrijft ze veel offertes en onderzoeksplannen en werkt ze aan de analyse en rapportage van onderzoeksgegevens.

Nynke Sijtsma
Medewerker ecologie
06 46 09 18 27 | n.sijtsma@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m wo en vr

Nynke heeft van haar hobby haar werk kunnen maken, dat maakt haar een enthousiast en gedreven ecoloog. In 2019 is ze afgestudeerd als wildlifemanager aan de Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden. Tijdens haar studie is haar interesse voor bestuivers gegroeid. Ze is dan ook afgestudeerd op onderzoek naar de mogelijke concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. Na haar studie heeft ze zich beziggehouden met vleermuisonderzoek en biodiversiteitsmetingen in agrarisch gebied. Ze staat graag in het veld om de flora en fauna in een gebied te ontdekken. Ook zit ze graag achter de microscoop om insecten te determineren. Haar expertise en interesse betreffen insecten (met name bijen, loopkevers, dag- en nachtvlinders), vleermuizen en het onderhouden en verbeteren van de biodiversiteit in relatie tot (agrarisch) natuurbeheer.

Linda Verloop

Linda Verloop
Medewerker ecologie
06 15 43 29 19 | l.verloop@bureaubiota.com
werkdagen: wo t/m vr

Linda heeft ecologie en evolutie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar bachelor is haar interesse voor planten en insecten gewekt en ze schreef haar bachelorscriptie over de vraag: waarom hebben bloemen verschillende kleuren? Aansluitend heeft ze in haar masterfase onderzoek gedaan naar de evolutie van bloemkleur in relatie tot bestuivers. Een ander onderwerp dat haar interesseert is biodiversiteit en dan met name hoe grote grazers samen met veel kleinere organismen: mieren, hier een rol in kunnen spelen. Haar tweede onderzoeksproject ging dan ook over het effect van grote grazers en gele weidemieren op de biodiversiteit van planten en bodemfauna. In haar vrije tijd gaat ze met veel enthousiasme het veld in om flora en fauna te determineren. Soortengroepen die haar altijd blijven verwonderen (en meer aaibaar zijn dan ze lijken) zijn planten, spinnen en vleermuizen. Ook wil ze zich verder verdiepen in het op naam brengen van verschillende bestuivers, zoals vlinders, bijen en zweefvliegen. Verder vindt ze het bewerkstelligen van een gezonde samenwerking tussen de mens en natuur belangrijk, hier zet ze zich dan ook graag voor in. Binnen Bureau Biota zal ze onder andere werkzaam zijn aan alles wat leeft in en rondom woningen, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.

Jantien Vogel

Jantien Vogel
Medewerker ecologie
06 15 11 04 11  | j.vogel@bureaubiota.com
werkdagen: ma, di en do, vr

Jantien heeft een bachelor in de biologie behaald aan de RUG, met de focus op ecologie. Vervolgens heeft ze de master ecologie en evolutie voltooid, waar ze meewerkte aan twee onderzoeksprojecten. Voor een van deze projecten heeft ze de loopkevers op akkers door heel Nederland in kaart gebracht en de ecologie van deze soorten beschreven. Hierdoor heeft ze veel ervaring opgedaan met het determineren van loopkevers. Vervolgens heeft ze in het noorden van Zweden onderzoek gedaan naar de effecten van begrazing op de vegetatie. Na haar studie heeft Jantien ervaring opgedaan door te werken aan natuurbeleid bij een provincie. Hier kwam ze er al snel achter dat ze het onderzoek en het werken in de praktijk erg miste. Bij Bureau Biota kan ze haar passie voor ecologisch onderzoek en veldwerk combineren. 

Ramon Robben

Ramon Robben
Medewerker ecologie
06 30 70 41 02 | r.robben@bureaubiota.com
werkdagen: di t/m vr

Natuurbehoud is de reden dat Ramon ’s ochtends elke dag uit bed stapt. Hij heeft een grote passie voor natuur en dieren en dat maakt hem een gedreven ecoloog. Hij is dan ook het meeste thuis in het veld met andere gepassioneerde ecologen. Hij deed zijn bachelor en master Ecology & Conservation aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft sindsdien enkele jaren ervaring opgedaan in de ecologie. Hij draagt graag zijn steentje bij door zowel in het binnen- als buitenland vrijwilligerswerk uit te voeren voor natuurbehoud. In zijn werkende leven, maar ook in zijn vrije tijd, heeft Ramon veel kennis opgedaan over vogels en zoogdieren. Zijn expertises en interesses betreffen vogels, zoogdieren, katachtigen, natuurbeheer, (vleer)muizenonderzoek, grafisch design en tekenen.

Lars Meetsma

Lars Meetsma
Medewerker ecologie
06 21 62 51 75 | l.meetsma@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m vr

Lars is in 2021 afgestudeerd als Toegepast Bioloog aan de Aeres Hogeschool van Almere. Al voor de studie zat de passie voor natuur er sterk in. In zijn vrije tijd is Lars lange tijd vrijwilliger geweest bij Vogelopvang de Fûgelhelling waar zijn vogelkennis over de jaren is opgebouwd. In 2016 werd Lars daarnaast actief als vrijwilliger voor Staatsbosbeheer. Als onderzoeker brengt hij het verspreidingsgebied en de populatie van dassen in Zuidoost-Friesland in kaart. Tijdens de studie is het enthousiasme verder aangewakkerd voor monitoring en adviseren. Bij zijn afstudeerstage droeg Lars bij aan een meetnet voor roofdieren/predatie op grutto’s binnen het Godwit Landscapes Project van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta werkte hij aan beekherstel en gebiedsinrichting in relatie tot de Kader Richtlijn Water (KRW). Ook ontwierp Lars vispassages als specialist vismigratie buiten de KRW-waterlichamen.

Rik Nienhuis

Rik Nienhuis
Medewerker ecologie
06 25 08 74 88 | r.nienhuis@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m vr

Rik's zijn enthousiasme voor alles wat er in de natuur te vinden is, heeft hem bij Bureau Biota gebracht. Hij heeft een bachelor Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gedaan en vervolgens de master Biology met de focus op Conservation Ecology. Tijdens zijn studie heeft hij een zelf ontworpen laboratorium onderzoek gedaan naar het scholingsgedrag van drie-doornige stekelbaarsjes. Daarna is hij naar het oudste bos van Europa vertrokken in oost Polen. In dit oerbos keek hij naar de effecten van grootschalige verstoringen op vogels en ontwikkelde zich een grote interesse voor dood hout. Daarnaast heeft hij veel verschillende vaardigheden geleerd die van pas komen in het ecologische onderzoek, zoals programmeren, wiskundig modelleren, QGIS en statistiek. Zijn interesse ligt vooral bij de mogelijkheden tot het verwilderen van de Nederlandse natuur en bij insecten, spinnen en vogels. Bij Bureau Biota krijgt hij de kans om Nederland natuur inclusiever te maken.

Fksitefoto

Farah Kootstra
Medewerker ecologie
06 12 30 06 28 | f.kootstra@bureaubiota.com
werkdagen: ma en wo, do, vr

Al sinds Farah als kind op zoek ging naar weidevogels met haar opa heeft ze een grote passie gehad voor de natuur. Deze passie is alleen maar verder ontwikkeld tijdens haar Bachelor- en Master studie in Ecologie en Conservatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze affiniteit heeft opgebouwd voor een grote diversiteit aan soortgroepen. Zo heeft ze onderzoek gedaan naar regenwormen, loopkevers, vliegen, en micro-arthropoden als indicatoren voor biodiversiteit in akkerlanden, en naar de effecten van houtkapresidu op doodhoutkevers in Sloveense bossen. Het liefst wil Farah alles wat ze ziet doorgronden, wat ertoe heeft geleid dat ze zich naast de genoemde groepen graag verdiept in alles wat ze buiten tegenkomt; van planten tot vogels en zoogdieren. Bij Bureau Biota gaat ze deze kennis inzetten tijdens diverse projecten.