Onderzoek door studenten

Binnen Bureau Biota worden ook studenten van hogescholen en universiteiten begeleid. 
Hieronder volgt een kort overzicht van de verschillende onderwerpen van de uitgevoerde stage- en afstudeerprojecten. 

Sanne Moedt

Student Rijksuniversiteit Groningen

Sanne is sinds juli 2017 bezig met een onderzoek op het gebied van plankton in Arctische meren. Hiervoor is zij enkele weken naar Spitsbergen geweest, waar zij bij verschillende meren watermonsters heeft genomen. Vervolgens heeft zij deze watermonsters geanalyseerd. Dit om te ontdekken of er mogelijke indicatorgroepen van plankton aanwezig zijn, waarmee de waterkwaliteit van deze Arctische meren kan worden bepaald.

Binnenkort vind je hier ook de resultaten van dit onderzoek

Maarten Dorenkamp

Student Rijksuniversiteit Groningen

Maarten heeft in de periode mei 2016 - januari 2017 een onderzoek gedaan aan de plant krabbenscheer (Stratiotes aloides) als bioindicator voor de aanwezigheid van het aantal aanwezige individuen van de zeldzame libel, groene glazenmaker. Hiervoor heeft hij gedurende de zomer veel veldmetingen gedaan aan deze planten en meegeholpen met een lopend onderzoek aan de groene glazenmaker.

Morfologische aspecten van Stratiotes aloides als een indicator voor de mate van aanwezigheid van Aeshna viridis.

Krabbenscheer staat bekend als bioindicator voor verschillende aspecten als waterkwaliteit en biodiversiteit. Deze plant faciliteert verlanding en kan in voedselrijke wateren in hoge dichtheden aanwezig zijn. Door deze snelle groei en het afsterven van oude planten (in de winter), kan in korte tijd een dikke sliblaag op de bodem ontstaan. Deze sliblaag zorgt uiteindelijk voor het verdwijnen van de plant, waardoor het voortplantingshabitat van de zeldzame en streng beschermde libel, de groene glazenmaker, verdwijnt. In Nederland is deze libellensoort volledig afhankelijk van krabbenscheer. Bij afwezigheid van deze plant zal de libel verdwijnen en mogelijk uitsterven. Dit betekent dat locaties waar krabbenscheer voorkomt goed moeten worden onderhouden, waardoor verjonging van de vegetatie mogelijk is. 

Dit onderzoek heeft zich gericht op het vinden van morfologische aspecten van krabbenscheer, die als indicator kunnen dienen voor de mate van aanwezigheid van de groene glazenmaker. Tijdens het veldseizoen zijn verschillende aspecten gemeten aan krabbenscheer, zoals bladlengte, bedekkingspercentages, wortellengte, diameter, etc. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vitaliteit van de planten de beste indicator is voor het aantal exuviae van groene glazenmakers en het aantal eiafzettende vrouwtjes. Andere indicatoren waren het aantal nieuwe scheuten aan de plant, het bladoppervlak (exuviae) en de diameter van de plant (eiafzet).

Sytske Lankreijer

Student Vilentum Almere

Sytske heeft in 2015 een literatuurstudie gedaan naar de invloeden van gradienten in aquatische ecosystemen op biodiversiteit. Daarnaast heeft ze uitgezocht of het niet plegen van beheer aan krabbenscheervegetaties een nadelige invloed heeft op de groene glazenmaker. 

De invloed en haalbaarheid van verschillende typen gedifferentieerd beheer op de groene glazenmaker en andere karakteristieke macrofauna.

Bureau Biota gaat onderzoek doen naar een nieuwe vorm van beheer in watergangen, met name voor krabbenscheer, te weten ritssluitingbeheer. De hypothese is dat ritssluitingbeheer door het inbrengen van meer gradienten in het water een verhoging geeft aan de biodiversiteit. Daarnaast wordt verwacht dat deze nieuwe maaimethode resulteert in minder verlies van eitjes en larven van de groene glazenmaker, doordat per saldo minder biomassa wordt verwijderd bij de maaibeurt. 

Voor het behoud van soorten zijn processen die de ruimtelijke hetrogeniteit bepalen van curciaal belang. De heterogeniteit zorgt er voor dat soorten naast elkaar kunnen leven en elkaar niet wegconcurreren. Fasering van beheer in ruimte en tijd, heeft positieve invloed op de biodiversiteit in verschillende systemen. Dit geeft namelijk vluchtmogelijkheden voor de fauna en voor flora betekent dit dat zaadverspreiding vanuit overblijvende planten mogelijk blijft.