Bureau Biota heeft een brede ecologische basis, waardoor projecten van plankton tot grotere zoogdieren en planten kunnen worden uitgevoerd. Bureau Biota wil zich binnen dit brede ecologische vlak vooral richten op onderzoek en educatie.

In de richting van het onderzoek willen wij vooral insteken op onderzoek dat de praktische kant van natuurbeheer kan ondersteunen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan hoe specifiek beheer in bepaalde ecosystemen van invloed kan zijn op biodiversiteit of het voortbestaan van verschillende soorten. Via de educatieve kant van ons bedrijf willen we natuurinformatie beter toegankelijk maken voor jong en oud en daarmee mensen enthousiasmeren voor hun groene omgeving. Hiervoor bieden wij momenteel de mogelijkheid aan om natuurinformatietafels of -panelen te ontwikkelen. Daarnaast begeleiden wij ook studenten bij stages en onderzoeksprojecten van vervolgopleidingen. Wij zijn ook in de gelegenheid om lezingen, cursussen of excursies te geven. In de toekomst willen wij ook lespakketten gaan ontwikkelen voor zowel basis- als middelbaar onderwijs.  

Wie is wie

Waterbeestjes

Bureau Biota Christophe Brochard

Christophe Brochard
Directie
06 25 29 60 88 | c.brochard@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m vr

Christophe heeft meer dan 10 jaar ervaring in het ecologisch onderzoek. Hij heeft kennis over een groot aantal soortgroepen, van microscopisch kleine algen tot zoogdieren. Al van jongs af aan vondt hij het een uitdaging om alle organismen op naam te kunnen brengen. Hij heeft veel ervaring met inventarisatie- en monitoringsprojecten, niet in de laatste plaats in het kader van de natuurwetgeving. De laatste jaren zet Christophe zijn kennis ook in bij het schrijven van natuurboeken. Hij is mede-auteur van de fotogids Larvenhuidjes van Libellen en de Fotogids larven van Libellen, beiden uitgegeven door de KNNV Uitgeverij. Daarnaast is Christophe actief als natuur­fotograaf. Zijn beelden verschijnen in vele boeken en tijdschriften. Binnen Bureau Biota doet Christophe veel aan projectwerving en klantencontact en voert hij veel van de veldwerkzaamheden uit.

Bureau Biota Gabi Milder

Gabi Milder-Mulderij
Directie
06 24 62 03 14 | g.milder@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m vr

Gabi heeft inmiddels ruim 10 jaar ervaring in de ecologie. Ze promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp Chemical Warfare in Freshwater, een onderzoek naar de chemische invloed van waterplanten op de groei van algen, een proces dat allelopatie wordt genoemd. Hierover publiceerde ze verschil­lende artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast heeft ze in twee Deense meren nabij Silkeborg de winterdynamiek in het voedselweb onderzocht en voor de Universiteit van Kopenhagen werd de life-history van watervlooien onder invloed van pesticiden en toxines van blauwalgen onderzocht. De laatste jaren houdt ze zich voornamelijk bezig met monitoringen en inventarisaties in Nederland. Verder is ze voor de KNNV, afdeling Zwolle, actief lid van de natuurbeschermingscommissie en neemt ze deel aan het Zwols Natuurplatform, een overkoepelend orgaan van  Zwolse groene organisaties die waken over de natuur in Zwolle en daarvoor structureel overleg hebben met de gemeente Zwolle. Binnen Bureau Biota is Gabi verantwoordelijk voor de financiële administratie en het personeels- en projectmanagement. Daarnaast schrijft ze veel offertes en onderzoeksplannen en werkt ze aan de analyse en rapportage van onderzoeksgegevens.

Bureau Biota Rink Wiggers

Rink Wiggers
Projectleider ecologie
06 12 85 25 59 | r.wiggers@bureaubiota.com
werkdagen: ma t/m vr

Rink heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen de aquatische ecologie, met als specialisatie macrofauna. Hij heeft zowel voor onderzoeksinstituten als voor een adviesbureau gewerkt, waardoor hij een breed beeld heeft gekregen van het macrofauna werkveld en de toepasbaarheid van deze groep in de beoordeling van de kwaliteit van oppervlaktewateren. Hij is onder meer betrokken geweest bij beekherstelprojecten, inventarisaties van verschillende watertypen en autecologisch onderzoek. Hij heeft ruime ervaring met het bemonsteren, analyseren, rapporteren en presenteren van macrofaunaonderzoek. Door de grote diversiteit aan monsters die Rink de afgelopen jaren determineerde heeft hij een brede soortenkennis ontwikkeld. De watermijten als soortgroep binnen de macrofauna intrigeert hem zeer. Hiervoor gaat hij ook regelmatig buiten werktijden op pad om interessante biotopen te bezoeken en die te inventariseren. Sinds mei 2015 is Rink in dienst bij Bureau Biota. Binnen het bedrijf is Rink verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van alle macrofauna-gerelateerde onderzoeken die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.

Bureau Biota Saskia de Vries

Saskia de Vries
Projectleider ecologie en educatie
06 27 26 41 57 | s.devries@bureaubiota.com
werkdagen: do t/m vr

Saskia heeft Milieukunde gestudeert aan het Van Hall Instituut te Leeuwarden. Met name de ecologische vakken werden met veel enthousiasme gevolgd. Tijdens haar studie zat ze ook in de redactie van de studiewerkgroep Hallieu. Tijdens een stage voor deze opleiding werkte ze mee aan een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) naar de energiekosten van broedende koolmezen, waardoor haar interesse voor onderzoek werd gewekt. Na de opleiding in Leeuwarden is zij ecologie gaan studeren aan de RuG. Tijdens de masterfase werden verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van zaadverspreiding, dynamiek in plantengemeenschappen en effect van klimaatverandering op vogels. Na haar studie werkte ze bij diverse adviesbureaus, waar ze vooral de laatste jaren veel ervaring heeft opgedaan met ArcGIS. Om ook haar interesse voor natuureducatie gestalte te geven volgde Saskia een lerarenopleiding. In 2014 heeft zij haar eerstegraads onderwijsbevoegdheid gehaald en sinds 2013 geeft zij ook les op middelbare scholen.

Bureau Biota Sanne Moedt

Sanne Moedt
Student Rijksuniversiteit Groningen

Sanne voert bij Bureau Biota een afstudeerproject uit voor de Rijksuniversiteit Groningen. Zij studeert Ecologie en Evolutie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar eerste masterproject bij de RuG deed ze onderzoek naar het effect van begrazing op de biomassa van geleedpotigen op de kwelders langs de Friese waddenkust. Verder werkte ze tijdens haar bachelor onder andere mee aan onderzoek naar de diversiteit van kadaverfauna en naar dominantie bij koolmezen. Gedurende haar afstudeer­project doet ze onderzoek naar mogelijke indicatorgroepen van plankton waarmee waterkwaliteit van Arctische meren kan worden bepaald. Hiervoor zal ze een deel van de tijd doorbrengen in Spitsbergen om watermonsters te nemen.